BIMARU

 
4
1
2
7
0
1
2
0
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
3
3
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
4
 
 
 
 
 
 
 
 
4
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
4
1
2
7
0
1
2
0
  
4
1
2
7
0
1
2
0
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
3
3
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
4
 
 
 
 
 
 
 
 
4
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
4
1
2
7
0
1
2
0