BIMARU

 
4
1
2
1
5
2
1
1
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
4
0
 
 
 
 
 
 
 
 
0
5
 
 
 
 
 
 
 
 
5
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
4
 
 
 
 
 
 
 
 
4
0
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
4
1
2
1
5
2
1
1
  
4
1
2
1
5
2
1
1
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
4
0
 
 
 
 
 
 
 
 
0
5
 
 
 
 
 
 
 
 
5
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
4
 
 
 
 
 
 
 
 
4
0
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
4
1
2
1
5
2
1
1