BIMARU

 
1
8
2
1
0
3
2
0
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
 
 
3
3
 
 
 
 
 
 
 
 
3
3
 
 
 
 
 
 
 
 
3
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
8
2
1
0
3
2
0
  
1
8
2
1
0
3
2
0
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
 
 
3
3
 
 
 
 
 
 
 
 
3
3
 
 
 
 
 
 
 
 
3
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
8
2
1
0
3
2
0