BIMARU

 
4
3
2
2
2
4
0
0
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
5
 
 
 
 
 
 
 
 
5
3
 
 
 
 
 
 
 
 
3
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
4
3
2
2
2
4
0
0
  
4
3
2
2
2
4
0
0
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
5
 
 
 
 
 
 
 
 
5
3
 
 
 
 
 
 
 
 
3
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
4
3
2
2
2
4
0
0